Všeobecné obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vytvořeny pro e-shop, který funguje na webových stránkách https://obchod-nn-kosatky.webnode.cz. Prodávajícím je společnost:

Obchodní firma:                     N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Identifikační číslo:                 276 36 844

DIČ:                                         CZ27636844

Se sídlem:                              Kropáčova Vrutice 111, PSČ 294 79

Jednající:                                jednatelem Alešem Nezbedou

Bankovní spojení:                účet č. 488894369/0800  vedený u Česká spořitelna, a.s.

Telefon/fax:                            326 393 412

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 120573

 Zákazník, který si vybere zboží nebo služby z tohoto e-shopu a učiní objednávku, bude vázán těmito VOP a odesláním objednávky v e-shopu potvrzuje, že akceptuje tyto VOP pro dodávku zboží nebo služeb. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí vždy těmito VOP. V případě, že kupujícím bude fyzická osoba nepodnikatel, pak se vztahy řídí též občanským zákoníkem a v případě, že kupujícím bude fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy obou stran obchodním zákoníkem.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem nákupu na e-shopu je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich webových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Jako prodávající se naše společnost zavazuje, že svým zákazníkům budeme dodávat zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, že zboží bude vyhovovat všem daným technickým normám a právním předpisům platným na území České republiky.

Podmínkou pro platnost elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, který je přístupný na webových stránkách e-shopu. Odeslaná řádně vyplněná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany naší společnosti jako prodávajícího. Potvrzení objednávky bude učiněno prodávajícím e-mailem na mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo telefonicky na číslo uvedené zákazníkem v objednávce. Po této akceptaci objednávky (uzavření kupní smlouvy) má prodávající právo požadovat úhradu kupní ceny nebo zálohy na úhradu kupní ceny, podle jednotlivých obchodních případů, výše ceny nebo požadované zálohy a termín a způsob úhrady bude uveden v akceptaci objednávky, pokud nebude uveden přímo na objednávce.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno zákazníkem, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka bude přijata prodávajícím do 24 hodin, potvrzení objednávky zašle prodávající e-mailem na adrese kupujícího nebo telefonicky potvrdí kupujícímu objednávku. Po odeslání zboží kupujícímu bude kupující taktéž informován e-mailem. V případě nejasností nebo jakýchkoli komplikací bude prodávající kontraktovat neprodleně kupujícího.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin od jejího odeslání zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby, event. číslo objednávky.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží zašle prodávající kupujícímu poštou – obchodním balíkem. Poštovné je účtováno dle sazby obchodního balíku České pošty. Balné je 100 Kč na území ČR a 300 Kč na území SR.

 6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta zboží je 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak, vždy podle druhu zboží a podle toho, zda je či není na skladě prodávajícího. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a sjedná s ním termín dodání telefonicky.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby prodávající nepoužité a nepoškozené zboží vymění kupujícímu za jiný druh zboží a to na základě telefonické nebo e-mailové dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Výměna zboží může být provedena až po odsouhlasení tohoto postupu a výběru náhradního zboží oběma stranami. Zboží pak kupující pošle zpět prodávajícímu doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího - Kropáčova Vrutice 111, PSČ 294 79. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese v plné výši kupující.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a to písemně na e-mail prodávajícího nebo poštou. V reklamaci musí být označena objednávka (kupní smlouva), zboží, které je reklamováno a popis vady. Po obdržení reklamace prodávající sdělí kupujícímu možný způsob vyřízení reklamace a to jedním z těchto způsobů:

 

- oprava reklamované vady zboží

- dodání chybějícího zboží nebo chybějící části nebo součásti zboží

- výměna zboží za zboží bezvadné pouze v případě neodstranitelné vady

- sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy v případě, kdy to stanoví občanský nebo obchodní zákoník podle toho o jaký smluvní vztah se bude jednat.

 

O výběru způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající podle konkrétní reklamace a stavu reklamovaného zboží.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy zboží, za ty odpovídá přepravce zboží.

V občanskoprávních vztazích se na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. V obchodněprávních vztazích poskytuje prodávající kupujícímu podnikateli smluvní záruku v délce 12 měsíců na dodané zboží. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady dodaného zboží.

Záruka se nevztahuje na:

a)      vady vzniklé běžným používáním

b)      nesprávným použitím výrobku

c)       nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1)      informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2)      zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3)      do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4)      přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vrácení zboží:

V případě, že kupujícím je spotřebitel ve smyslu §52 odst. 3 obč. zákoníku, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má takový kupující (spotřebitel) podle §53 odst. 7) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě a to buď osobním předáním nebo zasláním poštou (určující je datum odeslání) na adresu prodávajícího. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající obratem zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (viz bod 5 balné a poštovné).

Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace od zákazníka, v této lhůtě sdělí zákazníkovi, jakým způsobem bude reklamace vyřízena a to jedním ze způsobů uvedených v článku 8).